เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

K1

พ.จ.อ.เสรี สุขศาลา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร:088-3111643
 

K1

นายอดิศักดิ์ บัณฑิตรักการค้า
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร:089-7127732
 

K1

พ.จ.อ.เสรี สุขศาลา
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
โทร:088-3111643

K1

นายติณณ์วรุต ทาสีแสง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
โทร:091-0282881

K1

น.ส.กัญญ์วรา ครุฑนอก
นักวิชาการศึกษา
โทร:088-7405285

K1

น.ส.ฐิติรัตน์ ศิริสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
โทร:083-1462435

K1

น.ส.พัชราพรรณ จันทะบูลย์
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร:087-2199774

K1

น.ส.อรอุมา นามมนตรี
นิติกร
โทร:087-2283998

K1

นายปภังกร จันทะโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร:088-3215770

K1

นายราชวัตร ศรีสม
นักจัดการงานทั่วไป
โทร:087-6443039

K1

นายอรรถพล เรียงดี
นักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
โทร:080-7526234

K1

น.ส.บุษกร คำบุญเกิด
นักพัฒนาชุมชน
โทร:099-2537229

K1

น.ส.สายนที คัดตะโล
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร:086-2416429

K1

นางจรัสศรี บุญเกิด
ครู คศ.1
โทร:065-2576903

K1

นางบัวเรียน คำจันทร์
ครู คศ.1
โทร:089-8432253

K1

น.ส.ยุภาพร ดวงดี
ครู คศ.1
โทร:083-3599491

K1

น.ส.ตติยา ไชยโส
ครู คศ.1
โทร:098-2298902

K1

นางเสงี่ยม พาราศรี
ครู คศ.1
โทร:087-0908351

K1

นางอรทัย จวงโส
ครู คศ.1
โทร:093-4099240
 

K1

น.ส.ธิดารัตน์ อำมลา
ครู คศ.1
โทร:093-5020915

K1

น.ส.ยุภา คำภูเงิน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

K1

น.ส.ชนาภัทร ทันที
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

K1

น.ส.บุษบา สาผุยทำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

K1

นายสุภาพ ศิริทน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

K1

นายจักรกฤษ แก้ววิเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

K1

น.ส.ดวงฤทัย ไขแสงจันทร์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

K1

น.ส.วรัชยา วงศ์ศรีงาม
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

K1

นายกำพล พินิจมนตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

K1

น.ส.ชิชรัตน์ ทิพย์โชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

K1

น.ส.ชลธิชา เสนาจอหอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

K1

น.ส.มณีกร โสดาพรม
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

K1

น.ส.ปาริชาติ ชานันโท
ผู้ดูแลเด็ก

K1

น.ส.ทาริกา ถากันหา
ผู้ดูแลเด็ก

K1

น.ส.นัชชา ศิริธร
ผู้ดูแลเด็ก

K1

น.ส.ปวีณา พิบูลย์ศิริกุล
ผู้ดูแลเด็ก

K1

น.ส.ณัฏฐธิดา บุญศรี
ผู้ดูแลเด็ก

K1

นายยุทธพงษ์ ขันรัฐบาล
พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ)

K1

นายจักรพงษ์ ไร่ไสว
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

K1

นายชนาทิพย์ คำทองยศ
พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกน้ำ)

K1

นายเสถียร ครุฑนอก
คนงานประจำรถน้ำ

K1

นายมารุต ดวงเทียน
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานกู้ชีพ)

K1

นายธนพงศ์ บูรณสรรค์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานกู้ชีพ)

K1

น.ส.นัยนา สาทะปัญญา
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานกู้ชีพ)
K1
นายพงษ์สิทธิ์ ยศยิ่งยงค์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานกู้ชีพ)

K1

น.ส.จุฬารัตน์ นามมูลตรี
คนงาน

K1

น.ส.วิชุตา เตชะผล
คนงาน

K1

นายโชคชัย ราชศรีเมือง
พนักงานขับรถยน์

K1

นายอุดม นามมูลตรี
พนักงานขับรถยนต์

K1

นายพันศักดิ์ ประทุมวัน
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

K1

นายดุสิต เจริญสิงห์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

K1

นายสุบิน ทิพย์ชาติ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

K1

นายทวีศักดิ์ พรมจำปา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

K1

น.ส.สีแพร บุญเกิด
แม่บ้าน

K1

นางวัชลีน ขันรัฐบาล
แม่บ้าน

K1

นายอำพร ทองจินดา
คนสวน

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

193 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอัดรธานี 41130

Email : saraban@nongphainonghan.go.th  โทรศัพท์ : 042-219916 โทรสาร : 042-219958

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongphainonghan.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2023  www.bankhoklocal.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)